Jakt & Fiske
Three Column CSS Layout
Fjellvåk


NUNDØLEN "EIN JÆGER"
"ikkje noko elgsteik på han karen der, nei!


Jaktlag på Skamdalen. 2005 Jaktlaget planlegg nytt jag.
Frå venstre; Roger Jensen, Vidar Moen, Vebjørn Valaker, Gunnar Nyhus, Magnar Horge og "gjestejegar Geir Sigurd Berge

Vidar felte denne Hjorten i 2001Hjortejakt i Sogn og Fjordane 2005
Tillat Felte Felte dyr Hunndyr Hanndyr %
12087 8953 4304 4649 74
kilde:Statistisk Sentralbyrå
Hjorten er mest tallrik

Hjortevilt er ei felles nemning på dei fire artane av hjortedyr som finst i vill tilstand i Norge: villrein, hjort, elg og rådyr.
Alle artane førekjem i Sogn og Fjordane, men det er berre rein og hjort som har hatt tilhald her i lang tid og finst i store bestandar.
Elg og rådyr er innvandrarar frå aust som særleg dei siste tiåra har etablert seg i meir eller mindre stabile småbestandar på Vestlandet. I Sogn og Fjordane er det helst snakk om streifdyr, bortsett frå lokale førekomstar i indre Sogn.

les meir her

Årdal Jeger og Fiskeforening
Tilslutta Norges JFF. Stifta i 1947 og organiserer i dag omlag 5-600 jegerar og fiskarar.

Ei av hovudoppgåvene er å tilretteleggje moglegheitene for
Rimeleg jakt og fiske innan Årdal kommune, og foreininga
jobbar aktivt for å ivareta natur og miljø.

Årdal JFF er ein aktivt deltakar i Miljøkommisjonen i Årdal.
Ansvaret omfattar nærområda til elvar og vatn i kommunen.

Årdal JFF forvaltar over 200 000 da. småviltterreng, over 40 fjellvatn, store deler av Utla og Hæreidselvi, samt Årdalsvatnet.


Utla klekkeri og Settefiskanlegg
Foreininga eig og driv Utla klekkeri og Settefiskanlegg,har
11 jakt - og fiskebuer i Tyin / Sletterustområdet.
Årdal JFF har eigen leirduebane, og driv opplæring og kurs innan
jakt og fiske. Lagshuset er Utlastova på Hjelle, der finn ein
møtelokale, kontor, samt sanitæranlegg m/dusj.
Storviltjakt
NB: Private grunneigarar i Årdal har jaktrettar på hjort, rein og elg.Godt lesestoff fra tre ulike blader

Alt om Fiske - Villmarksliv - Jakt